Regulamin Sklepu Familio Story

wersja z dnia 1 lipca 2020 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży
i świadczenia usług sklepu pod adresem www.familiostory.com  
(dalej jako: „Sklep”)

§1. Informacje ogólne

 1. Sklep jest prowadzony przez Psychocentrum Sylwia Krajewska, adres: 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 13, NIP: 1250942620 (dalej jako: FamilioStory).
 2. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż odzieży i dodatków oraz świadczona usługa Newslettera.
 3. FamilioStory można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@familiostory.com Przetwarzanie danych osobowych przez FamilioStory określone jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: com/politykaprywatnosci

§2. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – dostarczenie zamówienia potwierdzonego Zakupem na wskazany przez Klienta adres i w wybranej przez Klienta formie, realizowane w podanej Klientowi cenie i terminie.
 3. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Klienta w dowolnym miejscu i czasie, dostępny na familiostory.com Na prośbę Klienta możemy udostępnić go również w formacie PDF przesyłając go na podany adres email.
 4. Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FamilioStory.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – miejsce w Sklepie, w którym przed dokonaniem Zakupu Klient przechowuje wybrane Towary.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez FamilioStory pod adresem familiostory.com
 8. Towar – produkt oferowany przez FamilioStory w Sklepie.
 9. Zakup – potwierdzenie wyboru Towaru przez Klienta skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a FamilioStory drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zamówienie – Towary wybrane przez Klienta i potwierdzone jako Zakup, przed potwierdzeniem Zakupu rozumiane jako będące w procesie składania Zamówienia.

§3. Realizacja zamówień, płatności

 1. W Sklepie prezentowane są odzież oraz dodatki ze wskazaniem opisu Towaru, oraz cen. Klient zamawia wybrany przez siebie Towar dokonując Zakupu.
 2. W celu dokonania Zakupu oferowanych Towarów Klient:
  1. wybiera Towar prezentowany w Sklepie, a po wybraniu Towaru potwierdza jego Zakup przyciskiem „do Koszyka”; wybrany Towar znajduje się w Koszyku; po dodaniu do Koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka; po skompletowaniu całego zamówienia Sklep przedstawi w Koszyku podsumowanie wybranego Towaru z podaniem ostatecznych cen;
  2. podaje w wyświetlonym formularzu pola dotyczące wyboru formy płatności oraz formy i adresu dostawy; przed dokonaniem płatności pojawi się ostateczne podsumowanie ceny Towarów, kosztów dostawy i ewentualnych innych cen lub kosztów;
  3. potwierdza wybór przyciskiem „Kupuję i płacę”, zaznaczając jednocześnie pole o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Brak oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu uniemożliwi dokonanie Zakupu;
  4. dokonuje płatności w cenie podanej w opisie Towaru; dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24 prowadzonym przez PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068.
 1. Dodatkowo w zakresie odzieży oznaczonej jako szyta na wymiar Klient przez zakupem podaje w przeznaczonym do tego formularzu niezbędne wymiary.
 2. Potwierdzenie Zakupu przyciskiem „Kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a FamilioStory drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Po dokonaniu Zakupu Klient otrzyma potwierdzenie dokonania Zakupu i przyjęcia go przez Sklep do realizacji na wskazany przez siebie adres email. Wraz z wiadomością potwierdzającą Klient otrzyma Regulamin w wersji PDF.
 4. Znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Towarów na ściśle określonych warunkach. Dokonanie Zakupu przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży odnośnie zamawianych w Sklepie Towarów.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury dokonywania Zakupu przez Klienta zamówienia (potwierdzenia Zakupu przez Sklep) obejmująca cenę Towaru oraz koszt dostawy.
 6. Ostateczną ceną Towaru, która wiąże Klienta i FamilioStory w ramach zawartej umowy sprzedaży jest cena Towaru ujawniona w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta po dokonaniu wyboru formy dostawy i określenia formy płatności.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym powiadomi Klienta drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email.
 8. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zakupu w terminie wskazanym w opisie Towaru. Termin ten wskazany jest poprzez określenie zakresu czasowego w odniesieniu do Dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin Dostawy może ulec przedłużeniu, o czym FamilioStory poinformuje wcześniej Klienta na wskazany przez niego adres email.
 9. Dostawa jest realizowana na wskazany przez Klienta w formularzu Zakupu adres.
 10. Klient powinien sprawdzić doręczoną w ramach Dostawy przesyłkę w obecności osoby dostarczającej Towar.
 11. Do każdego Zamówienia FamilioStory przesyła fakturę lub paragon wedle obowiązujących przepisów prawa obejmujący zamówione Towary. FamilioStory nie jest płatnikiem VAT.

§4. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu i dokonywanie Zakupu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script, w najnowszej wersji;
  b) dostęp do Internetu,
  c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,
  d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. W celu dokonania Zakupu Klient musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 4. FamilioStory nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Klienta, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Sklepie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu FamilioStory zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Klienci zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania poprzez publikację informacji na ten temat na stronie internetowej Sklepu.

§5. Odpowiedzialność, rękojmia, reklamacje

 1. FamilioStory zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak w przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami odpowiedzialność ta ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 2. FamilioStory ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może zażądać obniżenia ceny, wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawy Towaru, a jeśli wada jest istotna odstąpić od umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny FamilioStory nie uwzględni tego oświadczenia, jeżeli niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad (jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę Towaru) albo wadę usunie. W przypadku, gdy Towar był już naprawiany lub wymieniany Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową jest niemożliwe lub powoduje nadmierne trudności po stronie Klienta albo nadmierne koszty.
 5. Jeżeli wymiana rzeczy lub jej naprawa okaże się niemożliwa do zrealizowania lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów FamilioStory może odmówić spełnienia tego żądania i zaproponować inne.
 6. Koszty naprawy lub wymiany ponosi FamilioStory. Towar przeznaczony do wymiany lub naprawy należy dostarczyć na adres: ul. Mazurska 13, 05-220 Zielonka.
 7. FamilioStory odmówi uwzględnienia żądania Klienta, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Towar pozbawiony jest wad zgłoszonych przez Klienta.
 8. FamilioStory odpowiada z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Zgłoszenie żądania wynikającego z rękojmi Konsument musi zgłosić FamilioStory w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem roku, a termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwuletniego wskazanego powyżej. Z powodu wady istotnej Klient może odstąpić od umowy także w tym terminie. W przypadku żądania przez Klienta wymiany Towaru lub usunięcia wady termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny biegnie od chwili bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. FamilioStory nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie Towaru do Klienta na skutek podania przez niego niewłaściwych wymiarów w przypadku szycia odzieży na wymiar. W takiej sytuacji stwierdzonych przez Klienta niedogodności nie uznaje się za wadę rzeczy i FamilioStory nie odpowiada z tytułu rękojmi w tym zakresie.
 10. Z uprawnień z tytułu rękojmi nie korzystają Klienci będący przedsiębiorcami.
 11. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Klient kieruje do FamilioStory w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie. Jeżeli reklamacja obejmuje Towar, należy go dostarczyć na adres wskazany w ust. 5.
 12. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, jak np. newsletter, Klient może przesłać ją na adres email: kontakt@familiostory.com
 13. FamilioStory rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§6. Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 i poniższych postanowieniach nie przysługuje w odniesieniu do Towarów szytych na miarę według specyfikacji podanej przez Konsumenta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w inny sposób, np. drogą mailową.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy opublikowanym na stronie Sklepu lub dostarczonym wraz z Dostawą Towaru.
 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez FamilioStory, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie FamilioStory zwróci dokonane płatności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym koszt Dostawy. FamilioStory jest uprawnione do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili fizycznego zwrotu Towaru na adres wskazany w Regulaminie lub okazania dowodu przekazania Towaru do zwrotu przesyłką pocztową lub kurierską. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym środkiem, jakiego Klient użył do transakcji Zakupu.
 7. FamilioStory może z należnością tytułem zwrotu zapłaconej ceny potrącić wierzytelność, jaka mu przysługuje wobec Klienta z tytułu zmniejszenia wartości Towaru na skutek używania go poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. FamilioStory zwróci Konsumentowi dokonane płatności według zasad określonych powyżej, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, FamilioStory nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów przez niego poniesionych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Koszt Dostawy nie ulega zwróceniu w przypadku zwrotu obejmującego część Towarów.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§7. Usługi online

 1. FamilioStory świadczy na rzecz Klientów również usługi online w postaci bezpłatnego Newslettera.
 2. Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może zapisać się na otrzymywanie Newslettera, w którym FamilioStory będzie przesyłało cyklicznie informacje o swoich produktach, promocjach i nowościach.
 3. Do otrzymywania Newslettera niezbędny jest aktywny adres mailowy oraz dostęp do internetu.
 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 5. W komunikacji z FamilioStory Klient nie może stosować treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste FamilioStory lub osób trzecich.
 6. Klient może samodzielnie wypisać się z otrzymywania Newslettera po naciśnięciu oznaczonego do tego celu przycisku w treści Newslettera lub wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@familiostory.com o treści „Wypisz mnie z Newslettera”.

§8. Postanowienia końcowe

 1. FamilioStory zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach FamilioStory;
  e) realizacji nowych funkcjonalności i usług w Sklepie.
 2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ust. 2 zostanie udostępniony Klientom na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie dokonał Zakupu lub skorzystał z usług online, które jeszcze nie zostały zrealizowane. W takim przypadku Klienta obowiązują zasady dotyczące praw konsumenta istniejące w chwili dokonywania Zakupu.
 3. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Sklepu oraz w siedzibie FamilioStory.
 6. W celu rozwiązania ewentualnego sporu z FamilioStory konsument może skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
Przewiń do góry